maandag 22 februari 2016

A garden before and after

Ellen was mijn buurvrouw van drie huizen verder, acht jaar geleden. Ze had een piepklein tuintje. De tuinen hier in de straat zijn héél ongelijk verdeeld, maar dat komt door de bochten en zo in de straat. De nieuwbouw huizen van tegenwoordig hebben allemaal tuinen met dezelfde afmetingen, maar zo ging dat in de jaren dertig dus niet. Mijn tuin is bijvoorbeeld 16m - 5m en die van mijn vriendin Eva verderop in de straat is zoiets van 30m - 10m. Be-la-che-lijk! ( jaloers? moi?)

Eight years ago Ellen used to be my neighbour three houses down the street. She had a tiny garden. The gardens here are divided very different in seize, because of the curves in the street. The new build houses these days all have the same size garden, but in the time our houses were build (1936) it was not the case. For example, my garden is 16m - 5m and the one from my friend down the street Eva, is something like 30m - 10m. Ri-di-cu-lous! ( jalous? me?)
Omdat Ellen en haar man Jan-Kees graag een grotere tuin wilden en een groter huis zijn ze binnen het dorp verhuisd, iets wat heel vaak voorkomt hier. Ze gingen van een tuintje van 5m - 5m naar een tuin van 22m - 12m ! Het was een groot grasveld toen ze er kwamen wonen en aangezien de kids nog jong waren lieten ze het lekker zo.

Ellen and her husband Jan-Kees wanted a bigger garden and a bigger house and found that within the village, which actually happens a lot here, people moving within the village. They went from a 5m  - 5m garden to a 22m - 12m garden! (you do the math in inches, not my cup of tea......) It used to be just lawn when they moved here and they left it like that because the kids were young.
Een zeer esthetisch verantwoord stuk schutting ter decoratie in het gras en met een voetbal liefhebbende man; een doeltje! Ziet er helemaal niet groot uit hè? Wacht maar af.

A very decorative piece of fence just sitting in the lawn and with a husband who is a big soccer fan; a goal of course! The garden doesn't look that big does it? Just wait and see.
Dit is vanuit het huis gekeken en de schutting met de achterburen is weg zoals je ziet. Nu zie je pas hoe groot de tuin is en dat verbaasde Ellen zelf ook. Wat een heerlijke verrassing, niet? De hele boel is afgegraven en de steentjes voor de paden liggen klaar. Het moet een formele Engelse tuin worden.

This is a view from the house and as you can see the fence with back neighbours is gone. Now you can really see how big the garden is and it even surprised Ellen at this stage. Such a nice surprise too. Everything was dug out and the coble stones are ready to make the paths. It is going to be a formal English garden.
Een kijkje vanuit de keuken. Ellens' huis is ook zoooo leuk! Ga ik ook fotograferen en op het blog zetten. Ik vind dat zij makkelijk in een blad kan met haar huis.

A view from the kitchen. Ellen has a lovely home as well. I will also photographe that and show it on the blog. I think she can easily get in a magazine with her house, só pretty.
Eerst zijn de paden gelegd en de planten worden al vast op hun plek gezet.

At first the paths were made and the plants are put in their future spot.
Er worden meteen al flinke planten en wat boompjes in gezet, zodat het al snel een volwassen indruk maakt.

She chose some big plants and small trees, so the garden will look mature in a short time.
Ga me niet vragen wat voor planten en bomen, want ik heb geen flauw idee. Volgens mij zie ik daar wel allemaal buxussen op een rijtje staan.

Don't start asking me questions about the name of the plants or trees, because I don't have the faintest idea. I do think I see a row of  box-tree plants though. (that seems like a strange translation.......)
                                     "Jan-Kees, die ballen zijn speciaal voor jou hoor schat!"
Wat lief van Ellen hè?

"Jan-Kees, the balls are especially for you darling!"
Isn't Ellen a sweetheart? 
Mooi ornament hè? En de mogelijkheden die je ermee hebt!

Isn't it a beautiful ornament? And the possibilities for it!
Zo, gras erin en klaar is het. Ellen en Joyce bestuderen ieder plantje. "Zeg Ellen, is dit geen buxusioni de flutseflafoni?"
"Nee Joyce, het is volgens mij een wisteria de kleria."
 "Peet, wat denk jij?"
"Wat? Hè? Ik ben even mijn telelens aan het schoonmaken, gaan jullie maar door."
Pffff.....het waren heeeeel veel plantjes en zo'n een grote tuin...........

Well, a little lawn in there and done. Ellen and Joyce are going over every plant. "Ellen, isn't this a buxusioni the flutseflafoni?"
"No Joyce, I think it is a wisteria the kleria."
"Peet, what do you think?"
"What? Huh? I am cleaning my telelens, you carry on."
Pffffff.......there were a whooooole lot of plants and such a big garden..............
Dit bankje had ze al en die blauwe regen ook. Een perfect plekje voor een kopje koffie 's morgens.

She already had the little bench and also the wisteria. Perfect spot for a cup of coffee in the morning.
Het terras is ook gebleven in de nieuwe tuin. Prachtig met die trap.

They also kept the same patio in the new garden. Lovely with those steps.
Zou Ellen nou echt aan de vogels denken of vindt ze het gewoon een mooi ornament?

Does Ellen care about the birds or does she just like the ornament?
                                                               Vanuit achterin de tuin.

From the back garden.
 Vanuit het huis.

From the house.
                                         Hier laat Vita* trots een helleborus zien. (denk ik)

Here Vita * proudly shows a helleborus. (I think)
*Vita Sackville -West is van de Sissinghurst Garden in Engeland. Hele beroemde tuin.
Lieve Ellen, dankjewel dat wij even van je tuin mogen genieten! 

*Vita Sackville - West is from the Sissinghurst Garden in England. Very famous garden.
Dear Ellen, thanks so much that you let us enjoy your new garden for a bit!
Ik eindig met dit schatje. ( dat klinkt niet hoe ik het bedoel)
Ze is gisteren 16 jaar geworden!

I am finishing with this cutiepie. (that doesn't sounds how I mean it)
She turned 16 yesterday!
Share:

zondag 14 februari 2016

DIY cabinet around television elevator

Heb je dat nou ook? Dat je de tv zo'n lelijk object vindt? De tv's van nu zijn natuurlijk wel een hele verbetering met wat ze ooit waren, die enorme vierkante dingen. Dat platte is geweldig en het beeld, het beeld.....als je nu nog wel eens zo'n oude ergens ziet, vraag je je af hoe je ooit naar dat beeld hebt kunnen kijken. Nee, het digitale kijken super.

Do you recognise this? That you don't like the look of a tv? These days the tv's are a huge improvement whith what they used to be of course. Those big square things. The flat tv's are great and the image is só much better. When you occasionally still see an old one, you wonder how you ever could have watched that. Digital is super.
Ik had twee banken tegenover elkaar. Deze bank is nu weg en in plaats daarvan staan er nu twee stoeltjes. Minder pompeus. En dat is fijn want onze kamer is maar 3.50m breed. Als we met visite zijn zit je altijd tegen mensen aan te kijken met die tv er vlak achter. Ik weet dat er belangrijker dingen op wereld zijn, maar het stoorde me ja!

I used to have two couches across from each other. This couch has gone and instead there are two small chaires there now. More spacious. Which is nice because our livingroom is only 3.50m wide. (you do the math in inches) When we have company you always are looking at people with the tv right at their back. I know there are more important things in the world, but it bothers me oké!
                                      Hier zie je hem nog hangen met al die lelijke draden.

Here you can see it hanging with all the ugly wires.
Maar hier is de oplossing: de tv lift!

Here is the solution: the tv elevator!
Je kunt hem op verschillende manieren gebruiken en wij hebben hem aan de muur gehangen. (lees:Steve)

You can use it in different ways and we hung it on the wall. (read:Steve)
Kijk! Hij kan helemaal naar beneden zakken.

Watch! It can go down all the way.
                                                       En je raadt het al, ook omhoog.

You guessed it, also up.
 Nu nog een mooie kast eromheen.
De zijwandjes zitten al vast.

Now a nice cabinet around it.
The sides are attached to the wall.
"Steheve....ik wil graag een kast eromheen die lijkt op dat kastje ernaast, dus met geulen erin gefreesd."
"Leuk Peet, maar ik heb geen freesmachine." (nou ja, leuk zei hij eigenlijk niet hoor)
"Maar Coen heeft wel een freesmachine. Als we die nou lenen, kun jij het dan doen?"
"Ik heb nog nooit gefreesd Peet." (lees: voel je je wel helemaal lekker?)
"Maar Steheve, jij kunt toch aaaaalles?" (mannen zijn zo makkelijk in te pakken)
Kortom, uiteindelijk heeft Coen gefreesd en heb ik een prachtige kast!

"Steheve....I would like a cabinet around it that looks like the little cabinet next to it, with molded boards."
"Nice Peet, but I don't have a machine that can do that." (well, he didn't actually say nice)
"But Coen has a molding machine. If we borrow it, can you do it then?"
"I never ever molded Peet." ( read; are you out of your mind?)
"But Steheve, I thought you could do aaaanything?" ( men are so easy to convince)
Anyway, in the end Coen molded and I have a beautiful cabinet!
De draden netjes bij elkaar getaped en niet meer in het zicht, zo fijn.

The wires are neatly taped together, so good.
Hier zie je hoe de planken aan de muur zijn bevestigd.
De losse plank ervoor moet bovenop.
Here you can see how it is attached to the wall.
The loose shelf goes on top.
Je ziet nu wel heel erg de plekken waar de tv eerst hing. 
"Steheve.......?"

Now you see the spots where the tv hung before.
"Steheve........?"
Wat een verbetering hè? Ben er zó blij mee!

Isn't it a huge improvement? I am só happy with it!
Het idee heb ik van mijn vriendin Anneke.
Zij hebben al jaren een tv lift.
Zij hebben een tv hoek in hun kamer, met een kast in het midden waar de tv uitkomt.
Heeft haar man Ruud zelf gemaakt.

The idea comes from my friend Anneke.
She has a tv elevator already for years.
They have a television corner in their room, with a cabinet in the middle for the tv.
Her husband Ruud made it.

Vanaf de bank gezien.

View from the couch.
Zo'n soort kast zou je ook aan het voeteneind van je bed kunnen maken voor de tv.

That kind of cabinet you could also make at the bottom of the bed for a tv.
Zoals je ziet tilt de lift de plank omhoog die vast zit met scharnieren.

As you can see the shelf gets lifted up and is attached with hinges.
Bij ons haal ik de plank er gewoon af, want om het op deze manier te doen moest de kast verder de kamer in komen en dat wou ik niet.

With our lift I just take of the shelf, otherwise the cabinet had to come more into the room and I didn't want that.
Nog even wat foto's van de bloembollen.
Dit is mijn uitzicht vanaf de bank.
Zie je die ene die er bovenuit piept?

A couple photo's of the flower bulbs.
This is my view from the couch. 
Do you see the one that grows above the others?
Share:

maandag 8 februari 2016

Before and after: a corner of the garden

Tja, waarom ik zolang niet geschreven heb weet ik niet precies. Druk met andere dingen en later windows 10 erop waardoor ik niks meer snap van mijn foto's regelen. Er liggen onderwerpen genoeg klaar, dus......ik ben er weer!
In november hebben wij toch zoiets leuks laten bouwen achterin de tuin; een overkapping. "De hut" noem ik het. Ik ga je het hele proces laten zien nu. Het begon met het snoeien van de enorme hulstboom die er staat. Die maakte de hoek donker, maar het was een heerlijk plekje om te zitten als het zomers heel warm is. Eerst even een foto van het resultaat......

Well, why I didn't write for so long I really don't know. Busy with other things and later on we installed windows 10 and since then I don't understand doing my photo's anymore. I have enough to write about, so......I'm back!
Last november we had something wonderfull build in the back of our garden, where we can sit. I call it "the hut". I will show you the whole proces now. It all started with trimming the huge holly tree that is there. It makes that corner very dark, but is a blessing in a hot summer.
First a picture of the result..............

Onder de hulst stond het oude konijnen/kippenhok, wat nu dienst doet als kastje voor de potten. Zoals je ziet moet het nodig opgeknapt worden en dat gaat dit voorjaar gebeuren. 

Underneath the holly tree was the rabbit/chickencoop, that is now serving as a cabinet for the pots. As you can see it really needs to get renovated and that will happen this spring. 
Flinke hoek hè? Jammer om daar niks mee te doen.Vroeger hadden we er een schommel in de boom en een hut op palen voor de kinderen. Links is de schuur.

Big corner isn't it? A shame not to use it. We used to have a swing in the tree there for the kids and a treehouse on poles. On the left you can see the shed.
En zo'n saaie schuur! Let even op het raam, hoe groot dat is.


And such a boring shed too! Pay attention to the window, how big it is.
 Hier zie je goed hoe enorm de boom was.

This way you can see very well how big the tree was.
De hoveniers die de boom hebben gesnoeid hebben ook de hut gemaakt.
The gardeners who trimmed the tree also made the cabin.
Wat een zielig boompje blijft er over hè?
What a sad tree is left this way!

Maar wat een licht en ruimte!
But so much light and space!
Dat is Steve's lekkere kontje haha! Hij haalt hier een deel van het schapenhek weg.
That nice ass is Steve's haha! He is taking a part of the fence away.
Dit hek had ik voor twee tientjes gescoord. Niet gek hè? Ik heb alleen dat schuine ding eraf laten halen, want dat vond ik niet mooi.
This gate I found for €20,- Not bad hè? I just had them take off the slanting part, because I didn't like it.
We hadden gekozen voor Douglas hout en wat is dat prachtig hout zeg. Ik wilde onregelmatige planken zodat je zo'n effect krijgt van een log cabin. Ze begonnen met de schuur en daar was ik al helemaal weg van.

We picked Douglas wood and that is such beautiful wood. I wanted irregular shelves so you get the idea of a log cabin. They started with the shed and that made me so happy already.
Dit smeedijzeren hekje kreeg ik jaren geleden van Ellen, mijn buurvrouw, die ging verhuizen. (haar tuin ga ik hier ook laten zien ) Zij vond dit ding in haar nieuwe huis en had er geen bestemming voor. Ik ook niet, tot nu! Zoals je straks kon zien was het raam in de schuur veel te groot en ik wilde dit hekje ervoor. De hovenier heeft het keurig opgelost en zelfs nog een soort vensterbankje gemaakt. Te gek!

My former neighbour Ellen gave me this little iron piece that she found in her new house when she moved. (you will see her garden on here some day) She didn't know what to do with it and neither did I, untill now! As you could see before, the window in the shed was way to big and I also wanted this piece in front of it. The gardener solved it beautifully and even made a little window-sill. Love it!
Ik wilde graag dat de hut op boomstammen gemaakt werd en dat kon! Hier liggen ze klaar, accacia stammen.

I really wanted the cabin made with tree trunks and that was possible. Here they are, accacia trunks.
Zoals je ziet moeten ze om de boom heen werken, wat niet echt makkelijk is. 

As you can see they had to build around the tree, which isn't to easy. 

 
En zo is het geworden dan.

And this is how it turned out.
Dit schattige haardje was nog een probleem. Pas toen ik het gekocht had las ik dat je het niet mag gebruiken bij houtsnippers ivm spattende vonken. Ja en die heb ik dus! Uiteindelijk opgelost met een haardscherm ervoor.

This cute wood burner turned out to be a problem. After I bought it I read that you cannot use it on what you see laying there (can't find a translation) because of danger of sparks. We solved it with a splash-board.
Nu moet alleen die lelijke deur in de schuur nog vervangen worden. 

Now we only need to replace the ugly door in the shed.
 Omdat ik vanuit het huis haast niet naar mijn hutje kon kijken heb ik de enorme klimop laten weghalen. Ik ga er iets luchtigers tegenaan zetten. Ik moest er wel even over denken hoor, dat ding staat al 21 jaar!

Because the view to my hut was blocked I had the huge ivy taken down. I'm going to replace it with something more airy. It was a tough decision, because it has been here already for 21 years!
En wat heerlijk, het hutje moet ook ingericht worden natuurlijk! Ik heb eerst een leuk bankje gekocht.

And what fun, the cabin needs to be furnished of course! First I bought a cute bench.
Toen die enige eggchair van Sissyboy opgehangen. En die lichtjes laat ik de hele winter hangen, staat zó gezellig. Een kistje is het tafeltje. Kussens ga ik nog naaien.

Then I bought a hanging chair. I am going to leave the lights there all winter long, só cozy. A crate is the coffee table. I will sew pillows.
Daar achter het hek is ook nog onze tuin. Daar staan de kliko's en er is een fietsenhokje gemaakt, zo handig.

Behind the gate is also our garden. We have the garbage bins there and there is a dry place there for my bike, so very handy.
 Ik heb niks dan lof over de hoveniers die dit gemaakt hebben. Jonge knullen, keiharde werkers, altijd vrolijk en zo knap dat ze helemaal snapten wat ik wilde. Ze vonden het een uitdaging om met de boom door het dak te werken. Het is nog veel mooier geworden dan ik voor ogen had en we hebben er al verschillende keren gezeten ondanks dat het winter is. Met kerst hebben we er de borrel en de soep genomen en het was zó leuk!

The gardeners who made this were great. Young hard working guys, always in a good mood and they made what I envisioned. They loved the challenge with the tree through the roof. It is even nicer then I thought it would be and we sat there already several times, even though it is winter. At Christmas we had drinks and soup there and it was fun!
Share:
© Peet down the street | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig